Milewska Legal

Blog

Emerytura szczególna a ochrona przedemerytalna pracownika

Większość pracowników w wieku przedemerytalnym jest świadoma ochrony, jaką z tego tytułu przyznaje im Kodeks pracy. Czy jednak taka sama ochrona przysługuje pracownikowi w wieku przedemerytalnym, który jednocześnie pobiera emeryturę szczególną?

czytaj

Obowiązek zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

Niezależnie od tego w jakiej dziedzinie działa beneficjent dofinansowania i na jaki cel pozyskał środki, zawsze należy pamiętać o ścisłym przestrzeganiu postanowień zawartej z daną instytucją umowy i skrupulatnym rozliczaniu się z wykorzystanych środków.

czytaj

Uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego – czy zawsze możliwe?

Istnieje możliwość, że sąd rejestrowy, do którego złożony zostanie wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego uzna, że podjęte uchwały są niezgodne z prawem i odmówi zarejestrowania podwyższenia.

czytaj

Przed nabyciem udziałów w spółce z o.o. sprawdź, czy spółka nie jest właścicielem nieruchomości rolnej

Przy zawieraniu umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. nierzadko pomija się przepisy prawa funkcjonujące poza reżimem Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego. Niesłusznie.

czytaj

Obniżony wymiar czasu pracy a wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

Przy wypowiadaniu umowy o pracę przez pracodawcę kluczowe znaczenie ma liczba zatrudnionych przez pracodawcę pracowników oraz przyczyna, która stanowi podstawę do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy.

czytaj

Kiedy przyczyna rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron staje się istotna?

W znacznej większości przypadków przyczyna podjęcia decyzji o zakończeniu stosunku pracy nie będzie miała znaczenia przy zawieraniu porozumienia pracownika i pracodawcy.

czytaj

Zakres usług

milewska.legal© 2024