Milewska Legal

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Negocjacje z klientami, rozwój marki na nowych rynkach, kłopoty z odzyskiwaniem należności od kontrahentów, zmiany strukturalne w spółce – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców to częste przyczyny zwracania się o pomoc prawną. Jestem po to, aby doradzać i wspierać prawnie przedsiębiorców w trakcie prowadzenia przez nich działalności.

Jak przeprowadzić zmiany w spółce?

Funkcjonujące spółki prawa handlowego przechodzą nieustanne zmiany. Zmienia się struktura udziałów, zmieniają się osoby zarządzające, zmienia się siedziba spółki czy wysokość kapitału zakładowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom oferuję przedsiębiorcom wsparcie prawne przede wszystkim w przedmiocie:

 • przeprowadzenia procesu utworzenia „spółki – córki”
 • dokonania zmian umowy spółki
 • przygotowania projektów uchwał wspólników
 • przygotowania umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • kompleksowej rejestracji zmian w KRS
 • uregulowania procesu sukcesji w spółce
 • kompleksowego przeprowadzenia procesu podziału, łączenia się lub przejęcia spółki
 • kompleksowego przeprowadzenia procesu likwidacji spółki lub ogłoszenia jej upadłości
 • kompleksowego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji spółki
 • przygotowania dokumentów pełnomocnictw lub prokury
 • doradztwa w zakresie prawnych możliwości ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością
rozwiń

Jak zatrudnić lub zwolnić pracowników?

W przypadku każdej firmy potrzeby kadrowe ulegają okresowym zmianom. Jestem po to, aby doradzić jaka forma zatrudnienia jest w danym przypadku najbardziej optymalna oraz jakie  postanowienia powinny znaleźć się w umowie z pracownikiem lub podwykonawcą współpracującym na konkretnym stanowisku. Pomagam także w sytuacjach, gdy pojawia się konieczność zakończenia zatrudnienia  – dbam, aby proces przebiegł w sposób zgodny z prawem i możliwie najmniej dotkliwy dla obu stron.

Moje usługi obejmują przede wszystkim:

 • wsparcie prawne w procesie rekrutacji i zatrudniania pracowników, współpracowników lub podwykonawców
 • przygotowywanie umów o pracę, umów o świadczenie usług, umów o dzieło oraz umów agencyjnych
 • przygotowanie kontraktów menadżerskich
 • opracowanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania
 • opracowanie dokumentów określających zakres obowiązków na danym stanowisku
 • wsparcie prawne w procesie rozwiązywania umów z pracownikami, współpracownikami lub podwykonawcami
 • przygotowanie pism lub porozumień rozwiązujących umowy z pracownikami, współpracownikami lub podwykonawcami
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji
 • prowadzenie sądowych postępowań pracowniczych
rozwiń

Jak zabezpieczyć swoje interesy w kontaktach z kontrahentami?

Stanie na straży swoich interesów biznesowych to nie tylko dbałość o zawieranie pisemnych umów z kontrahentami na sprzedaż usług lub towarów. To często również odpowiednie sformułowanie postanowień umowy w zakresie terminów jej wykonania, a także uwzględnienie w treści umowy postanowień dotyczących zachowania poufności, jeżeli istnieje ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie zawarcia lub w toku wykonywania umowy.

Wspieram przedsiębiorców przede wszystkim w przedmiocie:

 • przygotowania umów handlowych z kontrahentami
 • przygotowania umów ramowych
 • przygotowania umów o zachowaniu poufności (NDA)
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji
 • doradztwa w zakresie zmian wykonywanych umów i ich renegocjacji
 • przygotowania dokumentów w zakresie zakończenia wykonywania umów (wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron)
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych na tle zawarcia, wykonywania lub rozwiązania umowy
 • przeprowadzenia procedury zastrzeżenia znaku towarowego
rozwiń

Co zrobić, gdy klient zalega z płatnościami?

Problemy z płatnościami faktur dotykają w mniejszym lub większym stopniu wszystkich przedsiębiorców. Z doświadczenia wiem, że zdarza się, iż przyczyny są prozaiczne – przeoczenie doręczonej faktury, czy problemy z bankowością elektroniczną – w takim przypadku telefoniczne lub mailowe ponaglenie często okaże się wystarczające. Jeżeli jednak powody braku płatności faktur są poważniejsze, podjęcie niezwłocznych działań przez przedsiębiorcę pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa odzyskania należnych kwot.

Pomagam moim klientom przede wszystkim w zakresie:

 • przygotowania oficjalnych monitów i formalnych wezwań do zapłaty
 • przygotowania dokumentów pisemnego uznania długu przez kontrahenta
 • przygotowania wniosków o zawezwanie do próby ugodowej
 • przygotowania pozwów przeciwko polskim kontrahentom
 • przygotowania pozwów przeciwko zagranicznym kontrahentom
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych
 • przygotowania wniosków egzekucyjnych
 • reprezentacji w postępowaniach egzekucyjnych
rozwiń

Zakres usług

milewska.legal© 2024