Milewska Legal

French Desk

Od kilku lat świadczę usługi prawne na rzecz klientów z obszaru francuskojęzycznego, którzy rozpoczynają działalność w Polsce. Często współpracuję także z polskimi przedsiębiorcami, których kontrahenci działają w krajach, w których francuski jest językiem urzędowym. Specyfika kultury obszarów francuskojęzycznych powoduje, że rodzimi użytkownicy francuskiego najczęściej preferują usługi świadczone właśnie w tym języku. Co za tym idzie – oczekują, że umowy, protokoły, czy wezwania, będą sporządzone dwujęzycznie lub wyłącznie po francusku.

Jak rozpocząć prowadzenie działalności w Polsce?

Francuskojęzyczni przedsiębiorcy, którzy zwracają się do mnie o wsparcie przy rozpoczęciu prowadzenia działalności w Polsce, zazwyczaj dokładnie wiedzą, czego oczekują. Moim zadaniem jest więc wyjaśnienie konsekwencji planowanych działań i przeprowadzenie ich tak, aby wizyta w Polsce osób reprezentujących francuskiego przedsiębiorcę, jeżeli w ogóle konieczna, ograniczyła się do jednokrotnego przyjazdu.

Moje usługi obejmują przede wszystkim:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie wyboru optymalnej formy działalności
 • doradztwo i przeprowadzenie procesu utworzenia spółki w Polsce
 • utworzenie spółki w trybie S24
 • doradztwo w zakresie przygotowania projektów uchwał na zgromadzenie wspólników
 • doradztwo w zakresie prawnych możliwości ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością
 • przygotowanie umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • przygotowanie dokumentów pełnomocnictw i prokury
rozwiń

Jak zatrudnić pracownika w Polsce?

Francuskojęzyczni przedsiębiorcy działający w Polsce chętnie korzystają z lokalnych pracowników, zatrudnianych także na stanowiskach menadżerskich. Mając na uwadze możliwości i cele kadrowo-biznesowe klienta, rekomenduję najkorzystniejszą formę zatrudnienia w danym przypadku. Dbam także o to, by w treści umowy znalazły się niezbędne postanowienia oraz dodatkowe klauzule, które ochronią interesy pracodawcy, przy jednoczesnym respektowaniu interesu drugiej strony umowy.

Moje usługi obejmują przede wszystkim:

 • wsparcie prawne w procesie rekrutacji i zatrudniania polskich pracowników, współpracowników lub podwykonawców
 • wsparcie prawne w procesie rekrutacji i zatrudniania zagranicznych pracowników, współpracowników i podwykonawców
 • prowadzenie negocjacji z pracownikami lub podwykonawcami
 • przygotowanie i opiniowanie umów o pracę
 • przygotowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • opracowanie kontraktów menadżerskich
 • przygotowanie dokumentów pełnomocnictw i prokury
 • przygotowanie dokumentów ograniczających uprawnienia członka zarządu lub prokurenta w stosunkach wewnętrznych
 • przygotowanie uchwały o przyznaniu członkowi zarządu wynagrodzenia
rozwiń

Jak rozwiązać konflikt z pracownikiem?

Po kilku latach pracy z francuskojęzycznymi przedsiębiorcami wiem, jak ważne jest dla nich polubowne rozwiązywanie sporów z pracownikami lub podwykonawcami. Sądowy finał konfliktu pracowniczego jest zawsze ostatecznością.

Wspieram więc przedsiębiorców przede wszystkim w zakresie:

 • prowadzenia negocjacji z pracownikami lub podwykonawcami
 • przygotowania projektów ugód z pracownikami
 • przygotowania porozumień w przedmiocie rozwiązania umowy
 • przygotowania pisemnych upomnień lub nagan dla pracowników
 • doradztwa w procesie rozwiązywania umów z pracownikami, współpracownikami lub podwykonawcami
 • przygotowania projektów pism wypowiadających umowę lub rozwiązujących umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • prowadzenia postępowań sądowych z zakresu prawa pracy
rozwiń

Jak zawierać umowy?

Kluczem do biznesowego sukcesu w przypadku opracowywania projektów umów jest zbalansowanie interesu obu stron. Wtedy umowa może być wykonywana bez generowania zbędnych sporów. Niezależnie od tego, czy tworzę od początku kontrakt według wytycznych klienta oraz jego kontrahenta, czy też adaptuję i modyfikuję otrzymany od przedsiębiorcy wzorzec umowy, zawsze ściśle współpracuję z klientem. On zna specyfikę i potrzeby swojej branży, a ja metody prawnej ochrony jego interesów.

Moje usługi obejmują przede wszystkim:

 • przygotowanie umów handlowych z kontrahentami
 • analizę i opiniowanie umów z kontrahentami
 • adaptację wzorów umów do polskiego porządku prawnego
 • przygotowanie umów o zachowaniu poufności (NDA)
 • przygotowanie umów o współpracy na wyłączność
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji
 • doradztwo w przedmiocie renegocjacji zawartych umów
rozwiń

Co zrobić, gdy kontrahent nie płaci?

W przypadku, gdy polski lub zagraniczny kontrahent zalega z płatnościami warto jak najszybciej uruchomić procedurę odzyskiwania należności. W początkowym etapie telefonicznych lub mailowych ponagleń przedsiębiorcy często radzą sobie samodzielnie. Jeżeli jednak te metody okazują się nieskuteczne, warto zwrócić się o pomoc prawną. W szczególności, gdy dłużnikiem jest podmiot zagraniczny – takie postępowania są bowiem bardziej skomplikowane z prawnego punktu widzenia.

Moje usługi obejmują przede wszystkim:

 • przygotowanie oficjalnych monitów i formalnych wezwań do zapłaty
 • przygotowanie dokumentów pisemnego uznania długu przez kontrahenta
 • przygotowanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej
 • przygotowanie pozwów przeciwko polskim kontrahentom
 • przygotowanie pozwów przeciwko zagranicznym kontrahentom
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych
 • przygotowanie wniosków egzekucyjnych
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
rozwiń

Zakres usług

milewska.legal© 2024