Milewska Legal

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności przekazuje Państwu istotne informacje związane z działaniami podejmowanymi w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, formularza kontaktowego, korespondencji tradycyjnej lub mailowej, a także informacjami gromadzonymi lub przekazywanymi w związku z prowadzeniem Państwa spraw lub bieżącą obsługą Kancelarii.

Niniejsza Polityki prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego dalej za pomocą skrótu „RODO”.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Daria Milewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Daria Milewska” (NIP: 9721112596, REGON: 364041468, adres: ul. Twarda, nr 44, 00-831 Warszawa).

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o:

Kategorie, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Kategorie podmiotów danych

Kategorie danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Klienci lub potencjalni klienci

Dane kontaktowe, informacje związane z realizacją umowy o świadczenie usług prawnych, udzieleniem porady prawnej lub informacje poprzedzające zawarcie umowy, informacje związane z rozliczeniami finansowymi

1) Świadczenie usług prawnych

2) Czynności zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych

3) Prowadzenie rozliczeń finansowych i księgowości

1) Niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2) Realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z odpowiednimi przepisami regulującymi zasady wykonywania zawodu adwokata oraz zasady prowadzenia spraw przed sądami lub organami administracji, a także przepisami podatkowymi i rachunkowymi(art. 6 ust. 1 lit c RODO)

3) Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Strony postępowania, osoby trzecie w sprawie Klienta, pracownicy sądów, organów administracji, urzędów,

Dane kontaktowe, informacje związane z prowadzoną sprawą lub udzielaną poradą prawną, informacje przekazywane w związku z kontaktami z sądami, organami administracji lub urzędami

Świadczenie usług prawnych

1) Realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z odpowiednimi przepisami regulującymi zasady wykonywania zawodu adwokata oraz zasady prowadzenia spraw przed sądami lub organami administracji (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

2) Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu właściwego prowadzenia spraw klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Kontrahenci lub pracownicy kontrahentów Kancelarii

Dane kontaktowe, informacje związane z umową o świadczenie usług na rzecz Kancelarii

Wykonanie umowy zawartej na rzecz Kancelarii

1) W przypadku kontrahentów – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2) W przypadku pracowników kontrahentów – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu realizacji z kontrahentem Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2. Obowiązek podania danych osobowych

W przypadkach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych oraz jej prawidłowym wykonaniem, podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy. W takich sytuacjach brak podania żądanych danych osobowych może stanowić przeszkodę do zawarcia lub wykonania umowy.

3. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa zostały one przekazane przez klienta, potencjalnego klienta, kontrahenta Kancelarii lub inną osobę w związku z określoną sprawą lub realizacją umowy.

4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Kancelarii określone usługi lub podmiotom wspierającym usługi własne Kancelarii (m.in. podmioty odpowiedzialne za wsparcie infrastruktury informatycznej i administracyjnej, inne kancelarie, adwokaci lub radcowie prawni, z którymi została nawiązana współpraca w ramach zastępstw procesowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazane również odpowiednim organom lub podmiotom realizującym zadania ustawowe na mocy odpowiednich przepisów (np. organy podatkowe).

5. Okresy przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (m.in. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub okresy wskazane we właściwych przepisach regulujących wykonywanie zawodu adwokata i świadczenie usług prawnych).

W uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia właściwych roszczeń.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego z zakresu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

milewska.legal© 2024