Milewska Legal

Artykuły: Aleksandra Kuranda

Zakwestionowanie podlegania ubezpieczeniu przez ZUS z uwagi na pozorność umowy o pracę – i co dalej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej wszczyna kontrole mające wykazać, że pracownik nie podlega ubezpieczeniu, ponieważ umowa o pracę była zawarta wyłącznie dla pozoru. W konsekwencji ZUS odmawia wypłaty świadczeń lub zobowiązuje do ich zwrotu.

czytaj

Zasiłek chorobowy lub macierzyński – wstrzymanie wypłaty oraz zobowiązanie do zwrotu przez ZUS

W ostatnim czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych dość często wszczyna postępowania wyjaśniające, których efektem bywa wstrzymanie wypłaty zasiłku bądź zobowiązanie do zwrotu zasiłku wraz z odsetkami. Poniżej zaprezentowano środki ochrony przysługujące ubezpieczonemu w takiej sytuacji.

czytaj

Odpowiedzialność karna członka zarządu za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Treść art. 299 KSH jest powszechnie znana wśród członków zarządu spółek z o.o., jednak nie jest to jedyna sankcja za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki we właściwym terminie. Okazuje się, że poza wierzycielami spółki, (nie)zgłoszeniem wniosku o upadłość może być zainteresowany także prokurator.

czytaj

Działalność pożytku publicznego a organizacja pożytku publicznego

Doświadczenie wskazuje, że większość klientów kojarzy działalność pożytku publicznego ze statusem organizacji pożytku publicznego (znanej jako OPP). Jest to jednak daleko idące uproszczenie, bo te dwie instytucje wcale nie muszą współistnieć.

czytaj

Krajowy Rejestr Zadłużonych – poważna zmiana w postępowaniu upadłościowym

Do końca 2021 r. informacji o prowadzonych postępowaniach upadłościowych należało szukać w różnych źródłach – w praktyce najczęściej wiedzę o takim postępowaniu czerpano m. in. z odpisu KRS danego podmiotu. Od ponad pół roku funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych, mający zawierać kompleksowe informacje w tym zakresie.

czytaj

Umowa o dzieło a umowa zlecenia

W praktyce często zdarza się, że określenie „umowa o dzieło” używane jest zamiennie ze „zleceniem”. Choć granica pomiędzy nimi bywa niewyraźna, to jednak każda z tych umów ma służyć innemu celowi i z uwagi na to posiada odrębne cechy.

czytaj

Zakres usług

milewska.legal© 2024