Milewska Legal

Umowa o pracę na czas określony – ograniczenia prawne

19 września 2022

Umowa o pracę na czas określony jest chętnie wykorzystywanym narzędziem nawiązywania stosunku pracy. Gdzie kończy się jednak swoboda i elastyczność tego typu umowy, a zaczynają się ograniczenia z niej wynikające?

Rodzaje umów o pracę w Kodeksie pracy

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje umów o pracę. Są to:

 

Umowa o pracę na okres próbny powinna być zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Maksymalny okres trwania takiej umowy to 3 miesiące. Jej cechą charakterystyczną jest, co do zasady, brak możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeśli pracownik miałby wykonywać ten sam rodzaj pracy. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę – po upływie 3 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania możliwe jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny, jeśli pracownik miałby wykonywać ten sam rodzaj pracy, co podczas obowiązywania umowy pierwotnej.

Umowa o pracę na czas określony jest umową, na podstawie której pracownik ma świadczyć dla pracodawcy pracę w określonym przedziale czasowym – tj. np. od 1 kwietnia 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. Ramy czasowe obowiązywania takiej umowy są więc ściśle zarysowane. Umowa wygasa w dniu wskazanym w jej treści albo zostaje rozwiązana poprzez jej wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia albo porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawierana jest – jak sama nazwa wskazuje – na czas nieoznaczony. W treści umowy wskazany jest dzień rozpoczęcia świadczenia pracy – nie jest wskazany jednak dzień jej zakończenia. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana poprzez jej wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia albo porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy.

Umowa o pracę na czas określony – ograniczenia

Umowa o pracę na czas określony wydaje się być niezwykle korzystna dla pracodawcy – nieco mniej dla pracownika. Pracownik taki musi zawsze liczyć się z możliwością, iż kolejna umowa (czy to czasowa, czy to już na czas nieokreślony) może nie zostać z nim zawarta. Pracodawca zaś dysponuje kolejnym narzędziem kończącym łączący strony stosunek prawny. W momencie, gdy pracownik nie sprawdzi się w danym środowisku pracy, pracodawca może po prostu poczekać do dnia wyznaczającego koniec obowiązywania danej umowy i stosunek pracy automatycznie wygaśnie. Pracodawca nie musi wtedy wystosowywać wypowiedzenia – które jak wiadomo trzeba uzasadnić.

Należy jednak mieć na uwadze, iż w celu ochrony pracownika jako słabszej strony stosunku pracy, umowy czasowe zostały w Kodeksie pracy poddane pewnym ograniczeniom.

Po pierwsze – limit czasowy. Maksymalny okres zatrudnienia na umowie o pracę na czas określony wynosi łącznie 33 miesiące. Pierwszy dzień po upływie tego terminu uważany jest za pierwszy dzień obowiązywania umowy o pracę na czas nieokreślony.

Po drugie – limit ilościowy. Dozwolone jest zawarcie maksymalnie trzech umów o pracę na czas określony. Każda kolejna umowa będzie uznana za umowę zawartą na czas nieokreślony.

Oba ograniczenia obowiązują łącznie, co oznacza, że ten sam pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony na okres łączny maksymalnie 33 miesięcy.

Kolejną kwestią jest fakt, iż aneksy do umowy, o ile zawierają postanowienia o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy, traktowane są jako zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony – która nie jest wyłączona z powyżej wspominanego limitu ilościowego ani czasowego.

Powyższe ograniczenia czasowe oraz ilościowe nie będą jednak obowiązywały, jeśli umowa o pracę na czas określony zawierana jest:

 

Należy pamiętać, że umowa o pracę na okres próbny nie wlicza się do limitu „czasowych” umów o pracę. Pracodawca może zawrzeć z danym pracownikiem umowę o pracę na okres próbny (czyli maksymalnie na 3 miesiące) oraz następnie zawrzeć maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony (których okres obowiązywania może maksymalnie wynosić łącznie 33 miesiące) – czyli, de facto, 4 umowy na maksymalnie 36 miesięcy.

Aleksandra Kostrzewa

 asystent prawny

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się

Zakres usług

milewska.legal© 2024