Milewska Legal

Artykuły: Maria Czechowska

Jak prawidłowo i skutecznie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu E?

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu E za pośrednictwem platformy praca.gov.pl

czytaj

Certificat de coutume – co to takiego?

Certificat de coutume (ang.: affidavit of law) to tzw. zaświadczenie o zwyczaju, które dotyczy istnienia, treści i wykładni prawa obcego (diplomatie.gouv). Pełni funkcję informującą i zaświadczającą o stanie prawnym konkretnego państwa. Jest przedstawiany sądom i organom prawa francuskiego.

czytaj

Jak prawidłowo i skutecznie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A?

Istotnym jest, aby rozróżniać zezwolenie na pobyt od zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pobyt jest uprawnieniem cudzoziemca do legalnego przebywania na terytorium Polski, a kwestia uzyskania takiego zezwolenia pozostaje w gestii cudzoziemca. Zezwolenie na pracę jest natomiast uprawnieniem do podjęcia legalnej pracy w sytuacji, gdy cudzoziemiec ma już zapewniony legalny pobyt na terytorium Polski. Warto zaznaczyć, że z wnioskiem o zezwolenie na pracę występuje pracodawca cudzoziemca, a zezwolenie to jest ściśle związane z konkretnym zakładem pracy.

czytaj

Jak prawidłowo i skutecznie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C?

Obecnie możemy zaobserwować w Polsce znacznie większy niż dotychczas napływ pracowników z zagranicy. Część to oczywiście osoby, które przyjeżdżają do naszego kraju początkowo z pobudek czysto turystycznych, a następnie szukają pracy na własną rękę, jednakże coraz częściej pracownicy świadczący pracę na terytorium Polski to osoby, które zostały oddelegowane przez zagraniczne spółki posiadające swoje oddziały w Polsce lub też w inny sposób współpracujące z polskimi przedsiębiorstwami. Sam fakt oddelegowania świadczy zatem o przekazaniu pracownika przez zagraniczną spółkę do czasowego świadczenia pracy u przedsiębiorcy posiadającego swoją siedzibę w Polsce.

czytaj

Jak legalnie zatrudnić w Polsce obcokrajowca?

Globalizacja i dynamiczny przepływ kapitału ludzkiego coraz częściej skłania polskich przedsiębiorców do zatrudnienia cudzoziemców, nierzadko niepochodzących z krajów Unii Europejskiej. Jak wygląda procedura zatrudnienia cudzoziemca? Niniejszy artykuł jest poświęcony procedurze zatrudnienia obcokrajowca na umowie o pracę.

czytaj

Czy sprawozdanie finansowe spółki musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu?

Ustawa o rachunkowości nakłada na wskazane w niej podmioty (m.in. spółki handlowe) obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania finansowego. Do tej pory kwestia podpisywania takiego sprawozdania nie budziła większych wątpliwości – sprawozdanie musiało być podpisane przez wszystkich członków organu zarządzającego podmiotem oraz przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe podmiotu, czyli księgowego. Natomiast w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości, od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono możliwość podpisania sprawozdania finansowego przez jednego członka organu wieloosobowego.

czytaj

Zakres usług

milewska.legal© 2024