Milewska Legal

Szkoda całkowita a szkoda częściowa – z jakiego ubezpieczenia likwidować?

7 lutego 2023

W przypadku kolizji drogowej i uszkodzenia należącego do nas samochodu, najbardziej oczywistym sposobem naprawienia naszej szkody jest wystąpienie do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie. Istnieją dwie możliwości: jeżeli to druga strona jest sprawcą szkody, możemy wystąpić o odszkodowanie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych („ubezpieczenie OC”). Natomiast jeśli sami zawarliśmy umowę ubezpieczenia autocasco („ubezpieczenie AC”), to mamy także możliwość zwrócenia się o odszkodowanie do naszego zakładu ubezpieczeń, niezależnie od tego, czy jesteśmy sprawcą szkody czy nie. Czym powinniśmy kierować się podejmując decyzję? Jakie są różnice likwidacji szkody w przypadku jednego i drugiego ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia – kiedy OC, kiedy AC?

 Celem umowy ubezpieczenia jest uzyskanie ochrony przed ryzykiem wystąpienia zdarzenia losowego (np. wypadek komunikacyjny, gradobicie, kolizja z drzewem lub zwierzęciem). Obowiązkowe ubezpieczenie OC z jednej strony chroni sprawcę zdarzenia przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania z własnej kieszeni, a z drugiej strony gwarantuje poszkodowanemu naprawienie szkody. Ubezpieczenie AC chroni zaś samego ubezpieczonego przed stratami, jakie mogą powstać w wyniku uszkodzenia jego pojazdu w wyniku zdarzenia losowego (spowodowanego przez inną osobę, jak np. kolizja samochodowa, ale także niezależnego od innych osób, jak np. gradobicie, lub spowodowanego przez samego ubezpieczonego, np. w wyniku nieumyślnego wypadku).

W przypadku uszkodzenia naszego samochodu w wyniku kolizji drogowej, która została spowodowana przez kierowcę innego pojazdu, mamy możliwość wyboru, w jaki sposób będziemy dochodzili odszkodowania. Możemy skorzystać z naszego własnego ubezpieczenia AC lub zwrócić się o odszkodowanie do zakładu ubezpieczeń sprawcy w ramach jego obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 Kwalifikacja szkody: szkoda częściowa i szkoda całkowita

 Zasady ustalenia rozmiaru doznanej przez nas szkody i wysokości należnego odszkodowania w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC różnią się od siebie. Biorąc pod uwagę zakres i charakter uszkodzeń naszego samochodu, szkody dzielimy na szkody częściowe i szkody całkowite.

W przypadku likwidacji szkody z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia:

Przy likwidacji szkody z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy, aby koszty naprawy zostały objęte odszkodowaniem, powinny być niezbędne i ekonomicznie uzasadnione. Powinny mieć na celu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji. Powinny też uwzględniać ceny części, materiałów i usług stosowane na lokalnym rynku zakładów naprawczych właściwym dla poszkodowanego.

W przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia AC zasady kwalifikacji szkody są określone w umowie ubezpieczenia lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia (tzw. OWU). Zazwyczaj zakłady ubezpieczeń stosują następujące reguły (chociaż zdarzają się odstępstwa i wyjątki):

Przy likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia AC umowa ubezpieczenia może przewidywać szczególne zasady obliczania wartości pojazdu lub kosztów naprawy na potrzeby ustalania kwalifikacji szkody. Wartość pojazdu ustalona w ubezpieczeniu AC może być inna niż ustalona w ramach likwidacji szkody z obowiązkowego ubezpieczenia OC  sprawcy zdarzenia. Natomiast odszkodowanie za naprawę pojazdu może być niższe niż koszt naprawy samochodu w autoryzowanym warsztacie za pomocą części oryginalnych.

Likwidacja szkody – wybrać OC czy AC?

 Poszkodowany, który posiadał ubezpieczenie AC dla swojego samochodu, w przypadku szkody powstałej na skutek kolizji, za którą odpowiedzialność ponosi kierowca innego pojazdu, ma możliwość wyboru, czy będzie dochodził odszkodowania od zakładu ubezpieczeń sprawcy na podstawie jego obowiązkowego ubezpieczenia OC, czy też skorzysta ze swojego ubezpieczenia AC.

Wybór jednego z tych dwóch wariantów może mieć wpływ na kwalifikację szkody (częściowa czy całkowita) oraz wysokość uzyskanego odszkodowania.

Wybór ten będzie miał szczególne znaczenie w sytuacji, gdy samochód jest wykorzystywany na podstawie umowy leasingu. Jeżeli szkoda może być zakwalifikowana w ramach ubezpieczenia AC jako szkoda całkowita, to dla korzystającego z pojazdu opłacalne może być skorzystanie z tej opcji, gdyż będzie ona prowadziła do rozliczenia i zakończenia umowy leasingu oraz sprzedaży uszkodzonego pojazdu, a korzystający będzie mógł pozyskać nowy samochód. Natomiast wybór likwidacji szkody w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC w sytuacji, gdy koszty nie są wyższe niż 100% wartości pojazdu przed kolizją, pozwoli na przeprowadzenie naprawy samochodu i dalsze jego wykorzystywanie.

Mateusz Dominiak

adwokat

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się

Zakres usług

milewska.legal© 2024