Milewska Legal

Jak prawidłowo i skutecznie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A?

4 października 2023

Istotnym jest, aby rozróżniać zezwolenie na pobyt od zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pobyt jest uprawnieniem cudzoziemca do legalnego przebywania na terytorium Polski, a kwestia uzyskania takiego zezwolenia pozostaje w gestii cudzoziemca. Zezwolenie na pracę jest natomiast uprawnieniem do podjęcia legalnej pracy w sytuacji, gdy cudzoziemiec ma już zapewniony legalny pobyt na terytorium Polski. Warto zaznaczyć, że z wnioskiem o zezwolenie na pracę występuje pracodawca cudzoziemca, a zezwolenie to jest ściśle związane z konkretnym zakładem pracy.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu A za pośrednictwem platformy praca.gov.pl

 Zezwolenie na pracę typ A umożliwia zatrudnienie cudzoziemca przez pracodawcę, który posiada siedzibę (lub miejsce zamieszkania, oddział, zakład) na terytorium Polski. Zezwolenie na pracę typu A dotyczy cudzoziemca, który w momencie składania wniosku o zezwolenie przebywa już na terytorium Polski, a zatem proces rekrutacji przebiegał na terytorium Polski.

Zezwolenie na pracę typu A jest więc zupełnie innym rodzajem zezwolenia niż zezwolenie na pracę typu C (o którym można przeczytać tu: Jak skutecznie wypełnić wniosek o zezwolenie typu C).

Przy zezwoleniu na pracę typu A wnioskodawcą jest polski pracodawca i nie ma możliwości, aby z wnioskiem występował jakikolwiek inny podmiot, nawet cudzoziemiec, którego taki wniosek dotyczy.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy upewnić się, że dysponujemy informacją uzyskaną uprzednio od właściwego starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy przez polskich obywateli. Ten dokument stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku. Nie ma konieczności zwracania się do starosty m.in. w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Polski od co najmniej 3 lat, jednakże w takim przypadku należy dodać „inne załączniki”, które udowadniają taką okoliczność (np. umowa najmu mieszkania czy skan wszystkich stron w paszporcie).

Rekomendujemy, by wypełniając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Wniosek o zezwolenie na pracę typu A jest wnioskiem składanym przez pracodawcę polskiego, który chce zatrudnić konkretnego cudzoziemca w swoim przedsiębiorstwie. Wniosek ten można złożyć albo osobiście w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale ds. Cudzoziemców (właściwy urząd to ten ze względu na siedzibę pracodawcy, który składa wniosek), albo przez system praca.gov.pl (Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej nie pozbawia możliwości wysłania części dokumentów w formie papierowej);

 

  1. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez profesjonalnego pełnomocnika (i jest to spore ułatwienie ze względu na zawiłości wniosku), jednakże nie jest to konieczne, a ze względu na to, że polski pracodawca co do zasady posługuje się językiem polskim, to fakt, że wniosek o zezwolenie na pracę typ A występuje jedynie w języku polskim nie powinien być problemem. Jednakże, jeśli wnioskodawcą jest pełnomocnik należy pamiętać o każdorazowej zmianie kontekstu (termin występujący na platformie praca.gov.pl) aby wniosek był wypełniony w imieniu faktycznego pracodawcy.

 

  1. W fizycznym (papierowym) dokumencie „zezwolenie na pracę typ A” wskazywany jest numer telefonu i adres e-mailowy pracodawcy – należy więc pamiętać o ich uwzględnieniu we wniosku o wydanie zezwolenia. W praktyce często się o tym zapomina, głównie ze względu na brak zakwalifikowania adresu poczty elektronicznej do niezbędnych elementów wniosku (brak „gwiazdki”). W przypadku jednak braku podania adresu email pracodawcy (w punkcie 1.3 wniosku), organ wzywa do uzupełnienia wniosku, co wydłuża postępowanie.

 

  1. Szczególną uwagę należy zwrócić na załączniki.

 

Pełna lista koniecznych dokumentów znajduje się na stronach Urzędów Wojewódzkich, jednakże należy pamiętać, że:

 

Przy wypełnianiu wniosku w formie elektronicznej polecamy w pierwszej kolejności załączać załączniki, gdyż ich ładowanie nierzadko powoduje blokowanie systemu i wydłuża znacznie czas składania wniosku.

  1. Odbiór dokumentów przez platformę praca.gov.pl odbywa się za pomocą podpisu kwalifikowanego, albo podpisu zaufanego. Nie ma możliwości składania wniosków bez posiadania jednego z tych podpisów. Co do zasady informacje o przychodzących pismach powinny pojawiać się na skrzynce e-mailowej (podawanej przy tworzeniu konta na platformie praca.gov.pl), jednakże rekomendujemy samodzielną weryfikację w systemie, gdyż często zdarzają się sytuacje, że powiadomienia lądują w spamie lub w ogóle nie są wysyłane. Co istotne, pismo zostaje uznane za doręczone po upływie 14 dni od wpłynięcia tego pisma na skrzynkę odbiorczą (na platformie praca.gov.pl). w przypadku jakichkolwiek braków formalnych, na ich uzupełnienie Urząd wyznacza zazwyczaj termin 14 albo 21 dni.

 

  1. W przypadku posiadania przez cudzoziemca innego tytułu umożliwiającego legalną pracę na terytorium Polski (np. kartę pobytu członka rodziny obywatela UE) organ odmówi wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę typ A. Często zdarza się, że pracodawca ze względu na swoje wewnętrzne procedury domaga się, aby cudzoziemiec poza innymi dokumentami, które umożliwiają mu już pracę na terytorium Polski, posiadał fizyczny dokument zatytułowany „zezwolenie na pracę typ A” wydany w ramach zatrudnienia u tego właśnie pracodawcy. Niestety, organy w takim przypadku nie wydają zezwoleń, ale postanowienie odmawiające wydania zezwolenia. Postanowienie zawiera wyczerpujące uzasadnienie podkreślające posiadany przez cudzoziemca tytuł do legalnej pracy na terytorium Polski. Z tego też względu taki dokument może służyć również za potwierdzenie braku konieczności posiadania konkretnego „zezwolenia na pracę typ A”.

 

 1. Należy pamiętać, że zezwolenie na pracę typ A jest związane z konkretnym pracodawcą. Zatem w przypadku rozwiązania umowy z pracodawcą, który wnioskował o wydanie zezwolenia, następny pracodawca jest zobowiązany do wystąpienia z kolejnym wnioskiem.

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę typu A trwa obecnie nawet kilka miesięcy.

To tylko niektóre z różnych kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę wypełniając wniosek o zezwolenie na pracę typu A. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z tego rodzaju zezwoleniem – zapraszamy do kontaktu.

Maria Czechowska

aplikant radcowski

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się

Zakres usług

milewska.legal© 2024