Milewska Legal

Jak prawidłowo i skutecznie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C?

25 sierpnia 2023

Obecnie możemy zaobserwować w Polsce znacznie większy niż dotychczas napływ pracowników z zagranicy. Część to oczywiście osoby, które przyjeżdżają do naszego kraju początkowo z pobudek czysto turystycznych, a następnie szukają pracy na własną rękę, jednakże coraz częściej pracownicy świadczący pracę na terytorium Polski to osoby, które zostały oddelegowane przez zagraniczne spółki posiadające swoje oddziały w Polsce lub też w inny sposób współpracujące z polskimi przedsiębiorstwami. Sam fakt oddelegowania świadczy zatem o przekazaniu pracownika przez zagraniczną spółkę do czasowego świadczenia pracy u przedsiębiorcy posiadającego swoją siedzibę w Polsce.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu C za pośrednictwem platformy praca.gov.pl .

Oddelegowanie odbywa się zazwyczaj na podstawie porozumienia pomiędzy zagraniczną i polską spółką, w efekcie którego pracodawca zagraniczny podpisuje z pracownikiem tzw. umowę oddelegowania.

W konsekwencji to do pracodawcy – zagranicznej spółki (pracodawca delegujący) należy obowiązek zapewnienia oddelegowanemu pracownikowi legalności zarówno pobytu jak i pracy na terytorium Polski. Aby tak się stało, pracodawca zagraniczny musi wystąpić w pierwszej kolejności do organów polskich z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę typu C (do pracy), a następnie na podstawie uzyskanego zezwolenia pracownik otrzyma w swoim kraju wizę do wjazdu i przebywania na terytorium Polski.

To zatem do pracodawcy zagranicznego należy obowiązek złożenia wniosku o zezwolenie na pracę typu C, które to zezwolenie jest przeznaczone właśnie dla pracowników oddelegowanych. Co istotne, z takim wnioskiem nie może wystąpić ani pracownik ani pracodawca krajowy (czyli przedsiębiorca do spółki którego pracownik zostaje oddelegowany.)  Warto podkreślić już w tym miejscu, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C został tak skonstruowany, że pracodawca krajowy mógłby wystąpić jedynie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę typu A, natomiast nie jest to odpowiedni wniosek dla pracowników oddelegowanych. W przypadku chęci złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu C przez pracodawcę krajowego, ta opcja nie jest możliwa do zaznaczenia we wniosku (opcja zablokowana).

Rekomendujemy, by wypełniając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Wniosek o zezwolenie na pracę typu C jest wnioskiem składanym przez pracodawcę zagranicznego, który oddelegowuje pracownika do pracy na terytorium Polski. Wniosek ten można złożyć albo osobiście w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale ds. Cudzoziemców (właściwy urząd to ten ze względu na siedzibę podmiotu do którego pracownik został oddelegowany), albo przez system praca.gov.pl. (Uwaga! Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej nie pozbawia możliwości wysłania części dokumentów w formie papierowej);
  2. W praktyce rekomendujemy, aby osoba reprezentująca podmiot zagraniczny była wspierana przez pełnomocnika, który włada językiem polskim gdyż formularz wnioskowy został skonstruowany tylko i wyłącznie w języku polskim. Jeśli wnioskodawcą jest pełnomocnik należy pamiętać o każdorazowej zmianie kontekstu (termin występujący na platformie praca.gov.pl) aby wniosek był wypełniony w imieniu zagranicznej spółki.
  3. Szczególną uwagę należy zwrócić na załączniki.

Pełna lista koniecznych dokumentów znajduje się na stronach Urzędów Wojewódzkich, jednakże należy pamiętać, że:

 

Przy wypełnianiu wniosku w formie elektronicznej polecamy w pierwszej kolejności załączać załączniki, gdyż ich ładowanie nierzadko powoduje blokowanie systemu i wydłuża znacznie czas składania wniosku.

  1. Należy pamiętać, że odbiór dokumentów przez platformę praca.gov.pl odbywa się za pomocą podpisu kwalifikowanego, albo podpisu zaufanego. Nie ma możliwości składania wniosków bez posiadania jego z tych podpisów. Co do zasady informacje o przychodzących pismach powinny pojawiać się na skrzynce emailowej (podawanej przy tworzeniu konta na platformie praca.gov.pl), jednakże rekomendujemy samodzielną weryfikację w systemie, gdyż często zdarzają się sytuacje, że powiadomienia lądują w spamie lub w ogóle nie są wysyłane. Co istotne, pismo zostaje uznane za doręczone po upływie 14 dni od wpłynięcia tego pisma na skrzynkę odbiorczą (na platformie praca.gov.pl). w przypadku jakichkolwiek braków formalnych, na uch uzupełnienie Urząd wyznacza zazwyczaj termin 14 albo 21 dni.

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę typu C trwa obecnie nawet kilka miesięcy.

To tylko niektóre z różnych kwestii na które należy zwrócić szczególną uwagę wypełniając wniosek o zezwolenie na pracę typu C. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z tego rodzaju zezwoleniem – zapraszamy do kontaktu.

Maria Czechowska

aplikant radcowski

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się

Zakres usług

milewska.legal© 2024