Milewska Legal

Czy obcokrajowiec może założyć i prowadzić w Polsce działalność gospodarczą?

29 czerwca 2022

Cudzoziemcy mieszkający tymczasowo lub stale w Polsce często zwracają się do nas z pytaniem, czy mogą swobodnie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce (w formie spółki handlowej lub jako jednoosobowy przedsiębiorca).
Najczęściej odpowiadamy w sposób typowy dla prawnika – to zależy. Kluczowe dla ustalenia czy i w jakiej formie cudzoziemiec może prowadzić działalność w Polsce, jest jego obywatelstwo.

Cudzoziemcy z UE i z obszaru EOG

Obywatele państw Unii Europejskiej, a nadto – obywatele państw – członków EOG (tj. Norwegia, Islandia czy Liechtenstein) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Obywatele tych państw mogą zatem założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce (tj. tę, która podlega wpisowi do CEIDG), jak i założyć (jako wspólnik) jakąkolwiek spółkę handlową (zatem zarówno spółkę kapitałową, jak i osobową).

Jeżeli tacy cudzoziemcy prowadzą już w swoim państwie spółkę, mogą też swobodnie otworzyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo takiej spółki.

Zatem zakres swobody obywateli unijnych jest dosyć szeroki.

Cudzoziemcy z państw trzecich (tj. spoza UE i EOG)

Rzecz ma się inaczej z obywatelami tzw. państw trzecich (należy pamiętać, że zasadniczo po Brexicie takim państwem jest też Wielka Brytania).

Obywatele państw trzecich (tj. spoza UE i spoza EOG) mogą swobodnie zakładać w Polsce spółki kapitałowe (tj. spółkę z o.o., prostą spółkę akcyjną oraz spółkę akcyjną) oraz spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną. Nie mogą zatem prowadzić działalności w formie spółki jawnej lub partnerskiej.

Natomiast jeżeli cudzoziemcy z państw trzecich chcieliby w Polsce założyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, mogą to zrobić tylko wtedy, gdy ich tytuł pobytowy do tego uprawnia. Ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje szereg przypadków, gdy tytuł pobytowy (pobyt stały lub czasowy) uprawnia do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy cudzoziemiec dysponuje zezwoleniem na pobyt stały albo gdy dysponuje zezwoleniem na pobyt czasowy i jednocześnie pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobnie jak w przypadku cudzoziemców „unijnych”, także i obcokrajowcy z państw trzecich, jeżeli prowadzą w swoim państwie spółkę, mogą otworzyć w Polsce oddział (chyba, że wyklucza to ratyfikowana umowa międzynarodowa) lub przedstawicielstwo takiej spółki.

Daria Milewska

adwokat

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się

Zakres usług

milewska.legal© 2024