Milewska Legal

NDA, czyli umowa o zachowaniu poufności – czy warto ją podpisać?

1 czerwca 2023

NDA (Non Disclosure Agreement), czyli inaczej „umowa o zachowaniu poufności”, jest niezwykle popularnym kontraktem biznesowym. Ma za zadanie chronić szczególnie istotne dla strony informacje (najczęściej finansowe, biznesowe, handlowe, technologiczne). NDA może być zawarta zarówno w okresie przed wejściem w bliższą współpracę biznesową, na początku takiej współpracy, jak i w jej trakcie. Czym charakteryzuje się NDA i kiedy warto rozważyć jej podpisanie?

Ogólna charakterystyka umów NDA

Umowy NDA (czyli umowy o zachowaniu poufności) mogą przybierać formę:

 

Najczęściej umowy NDA (umowy o zachowaniu poufności) są obustronne, tj. chronią informacje poufne każdej ze stron. Natomiast prawnie dopuszczalne jest (i w praktyce też się zdarza) zawieranie NDA jednostronnych. W takim przypadku NDA chroni wyłącznie interes jednej ze stron (tej, która ujawnia swoje informacje poufne drugiej stronie). Jednostronne NDA są najczęściej wykorzystywane w przypadku, gdy jedna ze stron jest wyraźnie stroną zamawiającą produkt lub usługę, a druga strona – jest klasycznym wykonawcą.

NDA (umowy o zachowaniu poufności) mogą być zawarte:

Co zabezpiecza NDA?

W umowach NDA ważne jest precyzyjne oznaczenie informacji, które mają być chronione na mocy tego kontraktu. Najczęściej są to informacje finansowe (np. cenniki, polityka rabatowania, kondycja finansowa podmiotu), technologiczne (metody produkcji, stosowane narzędzia i środki, know-how branżowy), biznesowe (treść obowiązujących umów, ich warunki, listy klientów lub potencjalnych klientów).

Można zastosować zasadę – im informacja jest dla nas istotniejsza, tym bardziej precyzyjnie należy ją oznaczyć w NDA. Natomiast – czy brak oznaczenia konkretnej informacji w NDA przekreśla możliwość jej ochrony na mocy tej umowy? Absolutnie nie – najczęściej w treści NDA wskazuje się pewne grupy lub typy informacji, które podlegają ochronie (np. informacje technologiczne, informacje finansowe) – takie oznaczenie w większości przypadków powinno być wystarczające. Zawsze pomocna jest także treść art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa. Co istotne – przepis ten obowiązuje niezależnie od tego, czy strony podpisały NDA, czy nie. Zatem nawet bez zawarcia umowy NDA polskie przepisy przewidują pewien bazowy poziom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Sankcje za naruszenie poufności informacji wskazanych w umowie NDA

Samo zawarcie umowy NDA (umowy o zachowaniu poufności) i wskazanie w niej informacji chronionych to tylko połowa sukcesu. Konieczne jest także wprowadzenie sankcji za ujawnienie informacji poufnych wbrew postanowieniom umowy. W przeciwnym razie dochodzenie odszkodowania za naruszenie zakazu ujawniania informacji poufnych, chociaż możliwe, będzie czasochłonne i skomplikowane.

Najczęściej spotykaną formą sankcji są kary umowne (więcej o samych karach umownych pisaliśmy tu: https://milewska.legal/kary-umowne-w-kontraktach/). W praktyce, często zastrzega się kary kwotowe (np. 10.000 zł, 20.000 EUR – strony mają dowolność w określeniu waluty) za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania poufności. Warto rzetelnie określić poziom kar, np. w zależności od stopnia wartości danej informacji poufnej, której ujawnienie dotyczy.

Okres obowiązywania NDA

Obserwujemy, że częstym błędem jest zawieranie umów NDA (umów o zachowaniu poufności) na czas nieokreślony. Strony wychodzą z mylnego założenia, że dzięki temu informacje będą chronię przez bardzo długi okres. Natomiast w rzeczywistości ryzyka związane z takim oznaczeniem okresu obowiązywania NDA (umowy o zachowaniu poufności) są dwa:

 

Dlatego najkorzystniej jest zawierać umowy NDA (umowy o zachowaniu poufności) na odpowiednio długi (w zależności od rodzaju chronionej informacji) czas określony, bez możliwości rozwiązania umowy NDA przed tym terminem.

W praktyce najczęściej spotyka się umowy NDA zawierane na okres współpracy stron oraz jednocześnie na okres 2-10 lat od momentu zakończenia współpracy stron.

Daria Milewska

adwokat

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się

Zakres usług

milewska.legal© 2024