Milewska Legal

Umowa sponsoringu – czy jest uregulowania prawnie?

15 kwietnia 2024

Umowa sponsoringu to umowa, która nie została wprost uregulowana w polskim prawie. W praktyce – umowa sponsoringu określa warunki współpracy między sponsorem (podmiotem, który decyduje się wesprzeć aktywność sponsorowanego w zamian za promocję swojej marki), a osobą sponsorowaną. Warto poznać cechy wyróżniające umowę sponsoringu oraz sytuacje, w których korzystne będzie jej zawarcie.

Na czym polega umowa sponsoringu?

Podstawowym celem umowy sponsoringu jest:

Działania obu podmiotów (sponsora i sponsorowanego) mają przynieść obu stronom korzyści – sponsor ma uzyskać promocję lub zwiększyć rozpoznawalność swojej marki poprzez zaangażowanie oraz zasięgi sponsorowanego, a sponsorowany – ma otrzymać świadczenie majątkowe (choć niekoniecznie pieniężne).

Umowy sponsoringu bardzo często wykorzystywane są w działalności influencerów, czy szerzej – osób publicznie rozpoznawalnych. Często też umowy te wykorzystuje się w branży sportowej czy kulturalnej. Nie ma natomiast przeszkód, aby umowa ta była wykorzystywana w innych branżach, np. usługowych. Można sobie wyobrazić umowę salonu fryzjerskiego z dostawcą kosmetyków do włosów określonej marki: salon (sponsorowany) zobowiązuje się do korzystania z kosmetyków wyłącznie tej marki oraz odpowiedniego ich eksponowania klientom salonu (tak, aby zwiększyć rozpoznawalność i świadomość marki oraz zachęcić do zakupu kosmetyków). W zamian za to – dystrybutor kosmetyków (sponsor) na swojej stronie internetowej wskazuje ten salon fryzjerski jako przez niego polecany lub też raz do roku funduje pracownikom tego salonu wyjazd weekendowy.

Sponsor – kim jest?

Zgodnie z powszechną praktyką sponsorem najczęściej jest przedsiębiorca, a więc osoba prowadząca działalność gospodarczą. Nie istnieją jednak żadne regulacje ograniczające krąg podmiotowy. Sponsorem może być więc także zwykła osoba fizyczna, nieprowadząca działalności, czy organizacja pozarządowa (np. fundacja czy stowarzyszenie).

Do podstawowych obowiązków sponsora należy m. in. udzielanie odpowiedniego wsparcia działalności sponsorowanego. Wyraża się ono głównie przez dokonywanie świadczeń zarówno majątkowych (np. dostarczanie środków pieniężnych, fundowanie sprzętu/wyjazdu/wyposażenia) jak i świadczeń niemajątkowych (np. wsparcie w promocji, przekazanie know-how) na rzecz sponsorowanego.

Ważnym aspektem jest również obowiązek lojalności sponsora wobec sponsorowanego. Polega on, na przykład, na powstrzymywaniu się od finansowania podobnych przedsięwzięć w tym samym czasie. Umieszczenie takiego postanowienia w umowie jest jednak zależne od woli stron.

Sponsorowany – kim jest?

Sponsorowanym może być każda osoba, która zawarła umowę sponsoringu (np. instytucje kulturalne, kluby sportowe, artyści, usługodawcy).

Na osobie sponsorowanej również ciążą pewne obowiązki. Jest ona obowiązana przede wszystkim do odpowiedniego eksponowania marki sponsora, tak aby działanie to przyniosło oczekiwane rezultaty marketingowe.

Należy podkreślić, że obie strony mogą swobodnie modyfikować swoje uprawnienia i obowiązki w treści zawartej umowy (np. przewidywać określony sposób prezentowania marki sponsora lub  określone media, w których marka ta powinna być przez sponsorowanego przedstawiana).

Czy umowa sponsoringu jest uregulowania prawnie?

Umowa sponsoringu jest jedną z umów nienazwanych. Oznacza to, że nie jest ona uregulowana w Kodeksie cywilnym, ani w żadnym innym akcie prawnym. Strony mają więc swobodę w kształtowaniu praw i obowiązków w granicach zasady swobody umów, zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego. W praktyce umowa sponsoringu podobna jest w swojej konstrukcji do umowy zlecenia, rzadziej – do umowy o dzieło.

W zależności od tego, którego obszaru dotyczy umowa, zastosowanie znajdą uregulowania różnych ustaw, np. ustawa o radiofonii i telewizji, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czy ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kiedy warto skorzystać z umowy sponsoringu?

Niesłusznie umowę sponsoringu utożsamia się głównie z branżą influencerską. Jest to bowiem ciekawe i nieoczywiste rozwiązanie, którego wdrożenie może przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom z każdej branży.

Ważne jednak, aby w umowie sponsoringu precyzyjnie określić obowiązki każdej ze stron, okres jej obowiązywania, korzyści które ma ona przynieść obu stronom (i ewentualne sposoby ich mierzenia), czy warunki jej rozwiązania. Brak takiego uregulowania może prowadzić do konfliktów pomiędzy sponsorem a sponsorowanym.

Agnieszka Bodzek

asystent prawny

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się

Zakres usług

milewska.legal© 2024